Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Vis siden i mobilvisning
Kertemindelisten
- Vejen frem
 

Vedtægter for Foreningen KertemindeListen 

§1. Foreningens navn er KertemindeListen, og dens hjemsted er Kerteminde kommune.

§2.  KertemindeListens formål er at inddrage borgerne i de kommunale beslutninger. KertemindeListen arbejder for at fremme udvikling, social ansvarlighed og borgernære beslutninger.

KertemindeListen ønsker at styrke det lokalpolitiske arbejde i Kerteminde kommune gennem en tæt kontakt mellem borgere, lokalråd, foreninger, virksomheder og KertemindeListens medlemmer.

KertemindeListen er for alle kommunens lokalsamfund og vil i åben dialog arbejde for ligeværdighed i lokalpolitikken.

Til at opfylde ovenstående formål er det KertemindeListens formål at opstille Byrådskandidater i Kerteminde Kommune til Kommunalvalgene.

§3. KertemindeListen er uafhængig af landspolitiske interesser og partipolitiske bindinger.

§4.  Enhver som tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent kan være medlem. Et medlemskab gælder for et kalenderår. Bestyrelsen kan afvise anmodning om medlemskab.

§5.  Der afholdes ordinær generalforsamling senest den 15. marts hvert år. Det indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel og dagsordenen skal mindst omfatte:


1. Valg af ordstyrer og referent samt godkendelse af dagsorden.

2. Aflæggelse af beretning fra bestyrelsen og listens medlemmer af Byrådet.

3. Godkendelse af regnskab, samt fastlæggelse af kontingent.

4. Valg af bestyrelse samt revisor, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

5. Forslag fra medlemmer.

6. Eventuelt

Forslag fra medlemmer som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Afstemning foregår via håndsoprækning, men et stemmeberettiget medlem kan forlange skriftlig afstemning. Der kan ikke udøves stemmeret ved fuldmagt.

Stemmeret på generalforsamling forudsætter medlemskab og betaling af medlemskontingent for kalenderåret. Stemmeretten kan først udøves 14 dage efter kontingentbetaling.

§6.  Bestyrelsen har ansvar for den organisatoriske ledelse af KertemindeListen, herunder regnskabsførelse, medlemsfortegnelse, opstilling af kandidater til kommunalvalg, medlemsarrangementer etc. og kan nedsætte ad hoc udvalg, efter behov.

Bestyrelsen består af 4-6 medlemmer og konstituerer sig efter Generalforsamlingen med formand, kasserer, sekretær og 1-2  bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen, samt et bestyrelsesmedlem udpeget af og blandt KertemindeListens medlemmer af Byrådet. Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 1 gang hver anden måned.

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der modarbejder KertemindeListens interesser. Beslutningen om eksklusion kræver 2/3 flertal af bestyrelsens medlemmer og eksklusionen træder i kraft med øjeblikkelig virkning. Medlemmet har ret til at fremlægge sin opfattelse af sagen ved bestyrelsens behandling.

§7.  I løbet af året indkalder bestyrelsen til medlemsmøder og offentlige møder om aktuelle politiske spørgsmål.

§8.  KertemindeListens medlemmer af Byrådet har ansvar for den daglige politik.

§9.  Foreningens regnskabsperiode er kalenderåret, og foreningen tegnes økonomisk af kassereren sammen med et bestyrelsesmedlem.

§10. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, såfremt 2/3 af bestyrelsen eller 50% af foreningens stemmeberettigede medlemmer udtrykker ønske herom.

§11. Vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal blandt de fremmødte på en generalforsamling, såfremt mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er fremmødt. Ved tilstedeværelse af mindre end 2/3 af de stemmeberettigede, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringen kan vedtages ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende medlemmer.

§12. Forslag om ophævelse af foreningen behandles som vedtægtsændring og skal være ledsaget af forslag om hvilket almennyttigt formål foreningens formue skal overgå til. Beslutning om ophævelse skal bekræftes med 2/3 flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling indkaldt med mindst 3 ugers varsel.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 6. marts 2017

 
Webdesign: aeconsultPowered by Archturus CMS